×

Witamy na stronie portalu ankietyzacji realizowanej na potrzeby opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Ankieta jest jednym z zadań w ramach prac nad opracowaniem dokumentu planistycznego w gospodarowaniu wodami pn. plan przeciwdziałania skutkom suszy (ppss). Do przygotowania dokumentu Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest zobligowany przepisami art. 240 ust. 2. pkt. 8) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Celem niniejszej ankietyzacji jest zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu oraz programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Pytania ankiety dotyczą zagadnień: występowaniem zjawiska suszy i wywołanych przez nią strat, a także umożliwią zgłoszenie do Planu, realizowanych i planowanych przez Państwa działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Liczba interesariuszy objętych ankietyzacją do których wysłano pismo z zaproszeniem i kodem aktywacyjnym to blisko 3500 podmiotów. Ankietyzacją zostały objęte zarówno jednostki administracji publicznej (Ministerstwa, specjalistyczne jednostki administracji rządowej, jednostki administracji, jak i użytkownicy wód z różnych sektorów gospodarki oraz instytucje naukowo-badawcze, organizacje pozarządowe związane z aspektami gospodarowania i ochroną zasobów wodnych.

Zarejestruj się w systemie

Ankietyzacja została przedłużona i zakończy się 15 lutego 2019 r.


Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy, nr projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16

Prace nad opracowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy, a w tym niniejszej ankietyzacji, są realizowane na zlecenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie umowy nr KZGW/3/2018 z dnia 09 listopada 2018 r. przez konsorcjum firm:

Portal dostarcza